Naša kuća CV udruženja


Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“
Kragujevačka 9a, Beograd, Zvezdara
Predsednica udruženja je Anica Spasov
Telefoni: 064/1699069, 065/2888084
e-mail: nashakuca@gmail.com
PIB: 105154718, Matični broj: 17697811
Sajt je trenutno u fazi izrade.

Ko smo mi i šta su naši ciljevi?
Naša kuća je osnovana 2007. od strane roditelja dece ometene u razvoju sa idejom da našoj deci osmislimo život, radno ih angažujemo i osposobimo. Zato smo odlučili da pokrenemo fondaciju „Sigurna budućnost posle nas“, koja će obezbediti sigurnu budućnost ne samo našoj deci, nego i drugima koji su u sličnoj situaciji. Želimo da oni, nakon smrti svojih roditelja i staratelja, ne završe obespravljeni, marginalizovani i osuđeni na zatvorenički život u institucijama, nego da im bude obezbeđena podrška za vođenje normalnog života u zajednici: da žive, rade i odlučuju uz podršku.
Naša misija je obezbedivanje uslova za kvalitetan i svrsishodan život ometenih u razvoju kroz njihovo uključivanje u sve tokove života.
Zalažemo se za poštovanje ljudskih prava osoba ometenih u razvoju, njihovu ravnopravnost i potpunu društvenu inkluziju, podržan i aktivan život u zajednici.
Naš cilj je da rešavajući životne probleme naše dece kroz osnivanje fondacije, utičemo na promenu dosadašnjeg načina rešavanja pitanja ometenih u razvoju u Srbiji. Oni su društveno isključeni, marginalizovani i diskriminisani, ne školuju se i većina njih nema pravo na rad i slobodan život, jer su proglašeni poslovno nesposobnim i država ih tretira kao da imaju 14 godina. Zato hoćemo da unapredimo kapacitete našeg socijalnog preduzeća čiji bi profit bio investiran u osnivanje i održivost fondacije koja će ometenima u razvoju pomoći da vode život dostojan čoveka. 
Naša kuća trenutno aktivno podržava 15 osoba ometenih u razvoju. Želimo da našim radom stvorimo uslove da nam se pridruži još roditelja i staratelja osoba ometenih u razvoju, kako bismo se udruženi lakše izborili za prava naše dece. Želimo da naša fondacija posluži kao primer drugima da se konačno pokrenu i učine nešto za svoju decu.

Šta posle nas?
Roditelji dece i odraslih osoba sa invaliditetom veoma su zabrinuti za budućnost svoje dece jer država u ponudi ima samo domove u kojima vladaju zabrinjavajući uslovi. Stanovanje uz podršku, kao ni druge usluge na lokalnom nivou, nisu razvijene a zakonom su predviđene. Poseban problem jeste oduzeta poslovna sposobnost velikog broja osoba sa invaliditetom koja dovodi do nejasnoća oko vlasništva nad imovinom i njenim raspolaganjem nakon smrti roditelja, a takođe i sa pravom prenošenja starateljstva u tom slučaju. Deca nasleđuju imovinu, ali ne i pravo da raspolažu njome. Tada Centri za socijalni rad postaju zakonski staratelji i upravljaju ovom imovinom. Kada postoji bliža rodbina koja želi da se stara o osobama sa invaliditetom ona takođe podleže kontroli od strane Centara za socijalni rad. Ova kontrola je usmerena ka imovini a nema kontinuiranog praćenja uslova u kojima žive njihovi štićenici niti određenih standarda koji se moraju ispoštovati.  
Mi želimo da dopremo do što većeg broja roditelja i potaknemo ih da uzmu učešće u projektovanju jednog kvalitetnog rešenja koje će garantovati racionalno raspolaganje imovinom njihove dece obezbeđujući im najviši mogući životni standard nezavisno od volje i mogućnosti sistema. Ovaj model bi najmanje koštao državu, i trebalo bi da bude prihvatljiv kao jedno od mogućih rešenja koje bi država mogla podržati, jer takva praksa već postoji u razvijenim zemljama.

Čime se bavimo?
Osnaživanjem mladih sa intelektualnim poteškoćama i njihovih porodica (psihološka podrška, savetovanje, socijalizacija, radna obuka, zapošljavanje, stanovanje, zaštita prava osoba sa invaliditetom).
Radimo na razvijanju proizvodnih linija našeg socijalnog preduzeća u cilju finansiranja fondacije koja bi bila posvećena obezbeđivanju kvalitetnog stanovanja, inkluzivnog zapošljavanja i uključenja ometenih u razvoju u društvene tokove.
Zagovaranjem i lobiranjem u cilju izmena zakona, podzakonskih akata i procedura koji bi poboljšali položaj osoba sa invaliditetom. Aktivno zagovaramo ideju afirmacije, društvene inkluzije, ekonomsko i socijalno osnaživanje, prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih i građanskih prava ometenih u razvoju.
 Zagovaranjem i lobiranjem u cilju uvođenja nove usluge – zapošljavanje uz podršku osoba sa invaliditetom.

Šta je zapošljavanje uz podršku?
Na nivou Evropske unije definisano je kao “pružanje podrške osobama sa invaliditetom i ostalim ranjivim grupama, sa namerom da obezbede i održe redovna plaćena zaposlenja na otvorenom tržištu rada“. Zapošljavanje uz podršku je u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom kojom se svim osobama priznaje pravo na rad ravnopravno sa drugima, a posebno pravo na rad na otvorenom tržištu; takođe u skladu s tim osobe sa invaliditetom moraju biti plaćene za svoj rad i mora im biti obezbeđena podrška kako bi ostvarile svoj puni potencijal.

Šta su naši proizvodi i usluge?
1. Pripremanje i dostava hrane (usluge keteringa);
2. Ručna izrada i prodaja čokoladnih delikatesa „Čoko šljiva“ i „Čoko malina sa bosiljkom“;
3. Hidroponski uzgoj povrća, salata i začinskog bilja (koristimo ih kao priloge u našem keteringu, a planiramo i njihovo prerađivanje kako bismo podigli vrednost našeg rada); Hidroponija je inovativna digitalizovana tehnologija uzgoja povrća, začinskog bilja i salata na vodi i u zatvorenom prostoru čime su obezbeđeni odlični uslovi za rast biljaka ujednačenog kvaliteta tokom cele godine;
4. Izrada kartonske ambalaže;
5. Usluge dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim poteškoćama (psihološka podrška, razvoj veština i socijalizacija);
6. Ručna izrada papira (u pripremi);
7. Radno osposobljavanje osoba ometenih u razvoju (Centar za podršku);
U svim našim proizvodnim i uslužnim aktivnostima učestvuju i naši korisnici, mladi sa intelektualnim teškoćama kao deo njihovog radnog angažmana, edukacije i radne obuke.

Šta je Centar za podršku?
U okviru našeg Centra za podršku okupljamo mlade osobe ometene u razvoju sa ciljem prevazilaženja izolacije kao posledice višestruke diskriminacije i nedostatka servisa podrške. Takođe, okupljamo i njihove roditelje radi međusobne podrške. U radu Centra za podršku zastupljeno je vršnjačko učenje, uz poštovanje i uvažavanje ličnosti. Tu radimo na stvaranju stimulativnog okruženja za podsticaj ličnog razvoja mladih sa smetnjama u razvoju. Pretežne aktivnosti našeg centra sastoje se od podsticanja i usvajanja socijalnih veština kroz vršnjačko učenje i slobodne aktivnosti u otvorenoj sredini; edukacija volontera, profesionalaca i lokalne zajednice; organizovanje slobodnog vremena – izlasci, bavljenje sportom, muzikom, slikanjem itd; rad sa roditeljima kroz grupe samopomoći; rad prema individualnim planovima podrške.

U čemu smo učestvovali i u čemu sve učestvujemo?
Učestvovali smo u mnogim aktivnostima kreiranja javnih politika i iznosili naše principijelne stavove i poglede, a to su:
izrada akcionog plana održivog razvoja gradske opštine Zvezdara;
izrada akcionog plana opštine Zvezdara za podršku osobama ometenim u razvoju;
učestvovali smo u radnoj grupi za izradu Strategije za osobe sa invaliditetom Republike Srbije;
učestvovali smo u javnoj raspravi prilikom donošenja Zakona o socijalnoj zaštiti;
učestvovali smo na okruglim stolovima tokom zagovaranja izmena Zakona o obrazovanju;
na okruglim stolovima tokom donošenja Zakona o zapošljavanju i rehabilitaciji osoba sa invaliditetom;
zatim smo učestvovali na okruglim stolovima tokom donošenja Zakona o fondacijama i zadužbinama (kroz FENS mrežu);
bili smo aktivni oko izrade Zakona o socijalnom preduzetništvu;
među prvima smo javno inicirali temu o tački 12 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom;
našli smo se među začetnicima izmene Porodičnog zakona u delu koji se odnosi na poslovnu sposobnost;
sa organizacijama specijalizovanim za monitoring ljudskih prava dali smo  doprinos u mnogim akcijama koje su promenile prakse države kada su u pitanju rezidencijalne ustanove u kojima borave ometeni u razvoju (dnevni boravci);
učestvovali smo na projektu u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta na temu zapošljavanja mladih kada je prvi put bilo sprovedeno istraživanje stavova velikih kompanija o zapošljavanju osoba sa invaliditetom;
sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) radili smo na izradi Vodiča kroz reviziju poslovne sposobnosti, a što je podržala ambasada Kraljevine Norveške;
tokom 2018 i 2019 godine sprovodimo projekat „Savetnik za zapošljavanje uz podršku“ kao deo većeg projekta UN pod imenom „Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji“;
dobili smo zahvalnicu za našu posvećenost ciljevima održivog razvoja od UNDP i Foruma za odgovorno poslovanje;

Sa kime sarađujemo?
U našem dosadašnjem radu sarađivali smo i sarađujemo sa preduzećima: Polifood, Japan Tobacco International, Delhaize, Coca Cola Hellenic, Puratos, Van Drunnen; sa bankama: Erste Banka, Uni Credit banka, Banca Intesa; organizacijama i fondacijama: Japanska agencija za međunarodnu pomoć JICA, Nemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ, Agencija za međunarodni razvoj SAD USAID, Ana & Vlade Divac Fond, Telenor Fondacija, TRAG fondacija, Smart kolektiv, UNDP, Beogradska otvorena škola, Caritas Srbija, Evropski pokret, Smart kolektiv, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S), Grupa 484, Forum za odgovorno poslovanje; sa institucijama: Ambasada Kraljevine Norveške, Gradska opština Zvezdara, Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, Privredna komora Srbije, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) itd.


Коментари

Популарни постови са овог блога

Papir- ručno pravljen od recikliramih paklica!

Kako delujemo? CENTAR ZA PODRŠKU!