Kako delujemo? CENTAR ZA PODRŠKU!

 

Roditelji dece i odraslih osoba sa invaliditetom veoma su zabrinuti za budućnost svoje dece jer država u ponudi ima samo domove u kojima vladaju zabrinjavajući uslovi. Stanovanje uz podršku, kao ni druge usluge na lokalnom nivou, nisu razvijene a zakonom su predviđene. Poseban problem jeste oduzeta poslovna sposobnost velikog broja osoba sa invaliditetom koja dovodi do nejasnoća oko vlasništva nad imovinom i njenim raspolaganjem nakon smrti roditelja, a takođe i sa pravom prenošenja starateljstva u tom slučaju. Deca nasleđuju imovinu, ali ne i pravo da raspolažu njome. Tada Centri za socijalni rad postaju zakonski staratelji i upravljaju ovom imovinom. Kada postoji bliža rodbina koja želi da se stara o osobama sa invaliditetom ona takođe podleže kontroli od strane Centara za socijalni rad. Ova kontrola je usmerena ka imovini a nema kontinuiranog praćenja uslova u kojima žive njihovi štićenici niti određenih standarda koji se moraju ispoštovati.

 

Mi želimo da dopremo do što većeg broja roditelja i podstaknemo ih da uzmu učešće u projektovanju jednog kvalitetnog rešenja koje će garantovati racionalno raspolaganje imovinom njihove dece obezbeđujući im najviši mogući životni standard nezavisno od volje i mogućnosti sistema. Ovaj model bi najmanje koštao državu, i trebalo bi da bude prihvatljiv kao jedno od mogućih rešenja koje bi država mogla podržati, jer takva praksa već postoji u razvijenim zemljama.

 

Kako još delujemo?


Inkluzija

Aktivno zagovaramo ideju afirmacije, društvene inkluzije

Ekonomsko i socijalno osnaživanje osoba ometenih u razvoju

prevenciju diskriminacije i poštovanje ljudskih prava

Razvijamo socijalno preduzeće u okviru kojeg zapošljavamo osobe ometene u razvoj

 

Fondacija

Stvaramo širu mrežu zainteresovanih porodica za pravno konstituisanje Fondacije i ustanovljavanje principa rada i kontrolnih mehanizama.


Socijalno Preduzetništvo -Solidarna Ekonomija

    Mi smo socijalno preduzeće koje je razvilo nekoliko jedinstvenih proizvodnih linija. U okviru proizvodnje vršimo obuku i zapošljavamo osobe sa invaliditetom. Želimo da doprinesemo njihovoj ekonomskoj samostalnosti, sa vizijom da će prihod obezbediti svakome od njih kvalitetan život i sigurnu budućnost.

   Naše socijalno preduzeće takođe zadovoljava potrebe naših korisnika za dodatnim učenjem i osnaživanjem, za osvajanjem proizvodnje koja ima tržište, znači isplativa je, potrebu za inovacijama koje unapređuju kvalitet života u našoj zajednici.

   Socijalno preduzetništvo ili “Ekonomija sa dušom” je način poslovanja koji stavlja društvenu korist iznad profita. Ovaj način poslovanja je veoma zastupljen u Evropi i svetu, time se rešavaju problemi lokalnih zajednica i zadovoljavaju potrebe određenih društvenih grupa.


Коментари

Популарни постови са овог блога

Papir- ručno pravljen od recikliramih paklica!

Naša kuća CV udruženja