O rezultatima i poukama projekta "Savetnik/ca za zapošljavanje uz podršku"

Cilj projekta: eksperimentalno pilotiranje novog koncepta zapošljavanja osoba sa invaliditetom – zapošljavanje uz podršku 
Izvođači: Udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju “Naša kuća”, Beograd (u saradnji sa partnerskim organizacijama “ZaJedno” Subotica i “Na pola puta” Pančevo)
Donator: UNDP
Trajanje projekta: oktobar 2018 – novembar 2019

Na nivou EU zapošljavanje uz podršku definisano je kao “pružanje podrške osobama sa invaliditetom i ostalim ranjivim grupama, sa namerom da obezbede i održe redovna plaćena zaposlenja na otvorenom tržištu rada“. Zapošljavanje uz podršku je u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom  i Evropskom strategijom invaliditeta za period 2010–2020. 

1. Regrutovano i edukovano 15 savetnika/ca za zapošljavanje uz podršku sa ciljem da u lokalnim sredinama pilotiraju naučeno:
- da targetiraju OSI kao klijente
- izrade plan podrške za OSI
- rade na osnaživanju targetiranih OSI
- pomognu im prilikom zapošljavanja (kontaktiraju i pregovaraju sa poslodavcima)
- pruže kontinuiranu podršku na radnom mestu nakon zapošljavanja u cilju postizanja njihovog održivog zapošljavanja
- deluju kao spona između poslodavaca i zaposlenih OSI
- izveštavaju projektni tim na mesečnom nivou

2. Selektovani savetnici su iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Bača, Pančeva, Šapca, Zaječara, Niša;

3. Savetnici su radili sa 39 OSI, mahom onih sa intelektualnim poteškoćama i ometenima u razvoju;

4. Savetnici su kontaktirali i pregovarali sa 58 poslodavaca od kojih je njih 11 zaposlilo i/ili radno angažovalo 19 OSI. Poslodavci su:
          - 1 organ lokalne samouprave
          - 1 veliko preduzeće
          - 6 malih i srednjih preduzeća
          - 3 organizacije

5. Od 19 zaposlenih, 6 je dobilo ugovor o radu na neodređeno vreme, 9 na određeno i 4 ugovore o praksi i radnoj obuci;

6. Savetnici su delovali u lokalnim sredinama, volonterski, te u praksi dokazali da je zapošljavanje uz podršku OSI u Srbiji moguće ukoliko se aktivno i terenski radi kako sa samim osobama tako i sa poslodavcima;

7. Projektni tim je u saradnji sa konsultantima iz Slovenije, izradio Priručnik za zapošljavanje uz podršku, oslanjanjući se na model zapošljavanja OSI koji se po uzoru na Austriju, primenjuje u Sloveniji od 2004. godine (slični modeli primenjuju se u razvijenom svetu još od sedamdesetih godina XX veka);

8. Projektni tim je izvršio istraživanje efekata državne pomoći preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI i održao nekoliko info sesija sa predstavnicima velikih kompanija iz Beograda i Niša te došao do zaključka da postojeći sistem subvencija nije dovoljno efikasan u odnosu na sredstva koja se godišnje izdvajaju za te svrhe. Smatramo da je poslodavcima potreban efikasniji sistem i podrška koja će biti proceduralno jednostavnija i bez ikakvih troškova po njih te da raspolaganje sredstvima Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI bude transparentnije i prilagođenije potrebama poslodavaca i samih OSI te u funkciji uvođenja koncepta zapošljavanja uz podršku;

9. Projektni tim je na osnovu projektnih iskustava i zapažanja sačinio listu preporuka donosiocima odluka o mapi puta promene postojećeg načina podsticanja OSI i teže zapošljivih kategorija lica. U tom smislu neophodno je sledeće:
- da proces procene radne sposobnosti, praćenja obuke na radnom mestu i praćenja održivosti zaposlenja smestiti u novi kontekst jedne složene usluge van postojeće Nacionalne službe zapošljavanja, ali uz njen nadzor, sa jasno definisanom cenom koštanja, izvorom finansiranja i edukacijom pratećih timova za podršku.
- u okviru prethodnog potrebno je formirati timove za podršku sa zadatkom da edukuju radne trenere i savetnike koji su direktna podrška OSI u pronalaženju posla, obuci na radnom mestu i zadržavanju zaposlenja.
– sve navedeno biće moguće ustanovljavanjem Centara za procenu radne sposobnosti, podršku i praćenje zapošljavanja koji će delovati kao koncesionari, a kojima će država, uz nadoknadu, delegirati taj posao.
- usluge podrške mogu pružati stručnjaci u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koji pored odgovarajućeg stručnog obrazovanja imaju i znanje iz oblasti rehabilitacije, zapošljavanja ili prava osoba sa invaliditetom, ali mogu i stručni saradnici, koji imaju sertifikat o profesionalnoj kvalifikaciji ili druge odgovarajuće dokaze o osposobljenosti za obavljanje takvih poslova.
- za uspešan proces zapošljavanja uz podršku stručni radnik mora da poznaje, razume, implementira i promoviše koncept zapošljavanja uz podršku.
- finansiranje predloženih mera može biti realizovano iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja OSI. Potrebno je uspostaviti transparentnu proceduru punjenja i distribucije sredstava iz tog fonda, kao i proceduru stalnog praćenja efekata utroška sredstava. Važno je urediti tu oblast na način da poslodavci ne snose troškove edukacije i usluge podrške radnih trenera i savetnika a takođe i da imaju uvida u tokove sredstava koje uplaćuju u fond. 

Naš suštinski zaključak jeste da zapošljavanje OSI treba da bude više u fokusu ekonomskog razvoja a manje socijalne politike. Najbolji način da se to postigne jeste uvođenje koncepta zapošljavanja uz podršku. Najkraći put do integracije OSI jeste njihovo zapošljavanje. Smatramo da je zapošljavanje OSI, koje se nalazi u oblasti socijalne politike, neophodno proširiti principima održivog razvoja i inkluzivnog zapošljavanja te izmestiti u sferu ekonomije, a praksu poboljšati adekvatnim sistemskim podrškama.  

Pogledajte kratak filmić o tome kako se mlada Jovana Ilić lepo snašla na svom radnom mestu: 

Коментари

Популарни постови са овог блога

Papir- ručno pravljen od recikliramih paklica!

Kako delujemo? CENTAR ZA PODRŠKU!