„Savetnik za zapošljavanje uz podršku“

Obraćamo vam se povodom projekta „Savetnik za zapošljavanje uz podršku“ koji „Naša kuća“ realizuje uz pomoć NVO „ZaJedno“ iz Subotice i „Na pola puta“ iz Pančeva, uz podršku UNDP-ja (od novembra 2018 – do kraja oktobra 2019).
(Ovaj projekat je deo UN projekta za Srbiju pod nazivom: “Autonomy, Voice and Participation of Persons with Disabilities”)

Suština ovog projekta jeste stvaranje novog oblika podrške zapošljavanju osoba sa psihofizičkim poteškoćama, sa posebnim fokusom na one koji nisu na tržištu rada, koji su nevidljivi za statistiku i institucije.

Zato smo u okviru Radne grupe ovog projekta osmislili novo zanimanje: Savetnika/cu za zapošljavanje uz podršku, koji će posredovati između nezaposlenih osoba sa psihofizičkim poteškoćama, njihovih roditelja/staratelja i poslodavaca u cilju njihovog zapošljavanja. Zadatak budućih savetnika/ca jeste da kao profesionalci ili u svojstvu dodatnog zanimanja, ostvare sledeće zadatke:
- da identifikuju svoje buduće klijente i upoznaju ih;
- da izvrše procenu sposobnosti, znanja, veština i afiniteta svojih klijenata;
- da izrade plan individualne podrške klijentima;
- da identifikuju i ostvare konstruktivnu komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima;
- da identifikuju potrebe budućih poslodavaca;
- da upoznaju svoje klijente sa poslodavcima;
- da ugovore radni angažman svojih klijenata kod poslodavaca;
- da pripreme poslodavce i klijente za poslovni odnos;
- da vrše monitoring rada svog klijenta, njegovo ili njeno uklapanje u radnu sredinu, odnos poslodavca i kolega itd;

Ovim putem pozivamo vas da se prijavite i da doprinesete ovom cilju tako što ćete ovaj poziv proslediti vašim prijateljima, poznanicima i svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresovani da prođu obuku i period praktičnog rada kao budući savetnici za zapošljavanje uz podršku. Takođe, cenili bismo i sugestije koga da kontaktiramo.

Projekat će se sprovoditi u nekoliko gradova i opština u različitim delovima Srbije, a projektni tim će izvršiti selekciju 15 kandidata i kandidatkinja koji će potom proći odgovarajuću obuku. Budžetom projekta predviđena je i novčana stimulacija onim kandidatima/kinjama koji ostvare uspeh prilikom faze pilotiranja projekta, odnosno ukoliko zaposle klijenta kojeg su odabrali.

Da biste prijavili Vaše učešće na ovom projektu, molimo Vas popunite 

OBRAZAC ZA PRIJAVU.

Rok za prijavu je 26. Novembar 2018.

Srdačan pozdrav


Projektni tim Naše kuće


Opširniji tekst o projektu:

„Savetnik za zapošljavanje uz podršku“ - razvoj novog podsticajnog oblika uključivanja osoba sa invaliditetom na tržište rada u Republici Srbiji

Projekat realizuje "Naša kuća" zajedno sa udruženjima „ZaJedno“ iz Subotice i „Na pola puta“ iz Pančeva, uz podršku UNDP-ja (od novembra 2018 – do kraja oktobra 2019).(Ovaj projekat je deo UN projekta za Srbiju pod nazivom: “Autonomy, Voice and Participation of Persons with Disabilities”)

Suština ovog projekta jeste lansiranje novog i održivog oblika prakse podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, naročito onih koji su nevidljivi za institucije i kojih nema na tržištu rada - osobe sa smetnjama u razvoju (u daljem tekstu koristićemo skraćenicu OSI), ali načelno i svih teže zapošljivih kategorija lica. Smatramo da za time postoji stvarna potreba s obzirom na njihov društveni položaj, život u siromaštvu ili u opasnosti od pada u siromaštvo, u ekonomskoj zavisnosti, kao i zbog predrasuda i diskriminacije sa kojom se oni suočavaju. Osim toga, oni se suočavaju sa neadekvatnim tretmanom od strane aktuelnih politika što za posledicu ima preovlađivanje medicinskog i socijalnog pristupa OSI. Ovim projektom želimo da utičemo na promenu te paradigme i da demonstriramo mogućnost njihovog uključivanja na tržište rada a što bi pružilo argumentaciju u procesu lobiranja za izmenu regulative koja velikom broju lica oduzima poslovnu sposobnost na osnovu Porodičnog zakona, odnosno ograničava radnu sposobnost na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U tom smislu ovaj projekat se nalazi na liniji Agende održivog razvoja 2030.

Ovim projektom želimo da odnos prema OSI, iz domena socijalne politike i socijalnih usluga, transformišemo u meru aktivnog podsticanja zapošljavanja OSI. U tu svrhu pilotiramo ulogu Savetnika za zapošljavanje uz podršku, što bi postalo održiva profesija, s obzirom da za tu održivost postoje sredstva iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. 

Predviđeno je da projekat traje godinu dana u dve osnovne faze, počevši od novembra 2018. do kraja oktobra 2019. Projektom bismo angažovali 15 osoba sa iskustvom u radu sa OSI, dakle, one kojima je ova tema bliska i koji imaju odgovarajuću stručnu spremu, te za njih organizovali dve trening obuke. Potom bi savetnici za zapošljavanje uz podršku, radi pilotiranja, u svojim sredinama targetirali najmanje po jednu OSI koja ima poslovnu sposobnost, te u skladu sa naučenim, primenili svoja znanja na radu sa njima. Cilj rada savetnika za zapošljavanje uz podršku jeste da ostvare konstruktivnu komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima, da izrade individualni plan podrške zapošljavanja za svakog svog klijenta na osnovu primene metode komunikacijskog pasoša. Svrha ovog plana jeste da pomogne prilikom istraživanja lokalnog tržišta rada i targetiranja potencijalnih radnih mesta i poslodavaca. 

Postoji čitav niz problema od značaja, ne samo za ovaj projekat, nego i za delatnost našeg udruženja u celini. Kao jedna od najvažnijih prepreka predstavljaju predrasude okoline o OSI. Te predrasude uočavamo ne samo u njihovom širem okruženju, nego čak i kod njihovih roditelja ili staratelja, kod stručnih lica koja sa njima rade, a što je posebno važno za svrhu ovog projekta – kod poslodavaca. Oni su izloženi diskirminaciji, isključivanju i kršenju ljudskih prava u svim vidovima života. Od svih kategorija OSI u najtežem su položaju osobe za mentalnim i intelektualnim teškoćama. Njima se često oduzima poslovna sposobnost i postavljaju im se staratelji. Tako im biva uskraćeno pravo da zastupaju svoje interese i govore u svoje ime. Samim tim, uskraćena su im i druga relevantna prava: pravo glasa, pravo na rad, pravo na raspolaganje imovinom i novcem, pravo na brak, roditeljsko pravo itd.

Jedan od značajnih problema jeste preovlađujući medicinski pristup tretiranja OSI, što se direktno reflektuje na njihov položaj u društvu tako što destimuliše njihovu integraciju. Kao posledica toga nisu razvijene adekvatne društvene usluge, postoji uvreženo mišljenje da su OSI medicinski i socijalni problem. Dodatni problem jednog takvog uskog stanovišta jeste, posebno u kombinaciji sa neinformisanošću, neadekvatnim regulativama i politikama, stvaranje straha kod OSI i njihovih roditelja / staratelja, da bi mogli izgubiti pravo na određena socijalna davanja i usluge ukoliko se uključe na tržište rada. Kao posledica svega navedenog znatan broj OSI nema poslovnu sposobnost, ona im je oduzeta, čime su sprečeni da se osposobljavaju i uključe na tržište rada. Prilikom sticanja punoletstva, OSI, a naročito oni sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, često nailaze na prepreku u ostvarivanju prava, koja se sastoji iz toga da se neretko pokreće postupak za lišavanje poslovne sposobnosti ili produženja roditeljskog prava. Ovaj projekat upravo cilja ka davanju doprinosa rešavanju problema ostvarivanja ekonomske samostalnosti OSI uvođenjem savetnika za zapošljavanje uz podršku kao novog oblika podrške zapošljavanju.

Dakle, osnovni cilj ovog projekta jeste da inicira stvaranje jedne održive aktivne mere poboljšanja položaja OSI putem podrške njihovog uključivanja na tržište rada. Međutim, uzimajući u obzir trenutni zakonski okvir, projektne aktivnosti će ciljati ka zapošljavanju onih koji mogu pristupiti otvorenom tržištu rada. U kasnijoj fazi, ukoliko dođe do izmene propisa, usluga može obuhvatiti i ostale kategorije OSI. Taj cilj je u skladu sa Agendom održivog razvoja 2030 i sa vizijom UNDP za Strateški plan 2018 – 2021, posvećenog principima jednakosti, univerzalnosti, ne zapostavljajući nikog, a u cilju pomaganja zemljama da ostvare održivi razvoj uklanjanjem siromaštva u svim njegovim oblicima i dimenzijama, te ubrzavajući strukturne transformacije za održivi razvoj i izgradnju otpornosti na krize i šokove. 

Usvajanjem i ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, u Srbiji su stvoreni preduslovi za unapređenje, zaštitu, puno i jednako uživanje svih ljudskih prava OSI. Kada je reč o zapošljavanju, relevantan je čl. 27 Konvencije koji OSI priznaje pravo na rad ravnopravno sa drugima, tj pravo da radom koji je slobodno izabran u otvorenoj radnoj sredini, obezbeđuju sredstva za život. Da bi se ovo pravo ostvarilo, na državi je da zabrani sve oblike diskriminacije na osnovu invaliditeta, da zaštiti prava OSI, stvori uslove da oni ostvaruju pravo na sindikalno udruživanje, kao i podršku za stručno usmeravanje, nalaženje posla, obuke, očuvanja posla, itd. Ovaj projekat je potpuno u duhu navedenog člana Konvencije.

Kao jedan od naših ciljeva jeste da projekat posluži kao primer dobre prakse te da pokaže javnosti, poslodavcima i kreatorima politika kako je moguće da OSI, uz odgovarajuću podršku, mogu biti uključene na tržište rada, mogu da privređuju i od korisnika socijalnih davanja postanu oni koji svojim radom doprinose društvu – da od budžetskih korisnika postanu oni koji pune budžet. Želimo da ovim projektom demonstriramo inkluzivni model samostalnog života OSI u zajednici kroz obezbeđivanje nove vrste podrške za njihov pristup tržištu rada. Takođe želimo i da rezultate ovog projekta upotrebimo u našem zastupanju interesa OSI i kao argument u naporu ka promeni aktuelnih politika.
Još jedan od ciljeva ovog projekta jeste stvaranje novog pristupa podrške OSI za uključivanje na tržište rada putem uvođenja savetnika za zapošljavanje uz podršku, koji bi istovremeno bili i neka vrsta agenta za zapošljavanje, te predstavljali vezu između OSI i poslodavaca i pružali podršku kako tražiocima posla, tako i samim poslodavcima. Iz ovog proizilazi potreba za uvršćavanjem usluge savetnika za zapošljavanje uz podršku u aktivne mere zapošljavanja koje bi sprovodila NSZ, nakon faze pilotiranja ovog projekta, usled neophodnosti institucionalne podrške za održivost ovakve usluge. U krajnjoj liniji naša ambicija je da stvorimo profesiju radnog savetnika za zapošljavanje uz podršku i da ta profesija bude održiva tako što će biti finansirana, na primer, iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Isto tako projekat će poslužiti kao polazište za stvaranje nacionalne baze savetnika za zapošljavanje uz podršku i obuke većeg broja ljudi koji bi mogli obavljati tu vrstu posla.

U praktičnom smislu zamišljeno je da se projekat odvija u dve faze: u prvoj fazi, do kraja 2018. godine, biće razvijena i sprovedena obuka za savetnike za zapošljavanje uz podršku. U drugoj fazi, tokom 2019. godine, biće sprovedene aktivnosti individualnog rada savetnika za zapošljavanje uz podršku sa klijentima – tražiocima posla, zatim targetiranje adekvatnih poslodavaca i upućivanja na posao onih klijenata kojima su savetnici uspeli da obezbede radno mesto (tzv pilotiranje projekta). 

U prvoj fazi projektnih aktivnosti predviđeno je osposobljavanje 15 savetnika za zapošljavanje uz podršku, što podrazumeva razvoj i realizaciju njihove obuke. Za tu fazu predviđena su dva dvodnevna treninga. Prvi trening vodili bi stručni koordinator projekta, saradnici na projektu i trener za komunikaciju, a svrha tog treninga bilo bi upoznavanje savetnika za zapošljavanje uz podršku sa projektom, zakonskim okvirom, načinima komunikacije sa poslodavcima i veoma važnim instrumentom komunikacijskog pasoša, bez čijeg adekvatnog savlađivanja nije moguće ostvariti projektne zadatke. Komunikacijski pasoš predstavlja naš nematerijalni doprinos projektu i prvi korak ka osmišljavanju individualnih planova podrške koje savetnici izrađuju za svoje klijente. Drugi trening vodio bi međunarodni trener za zapošljavanje uz podršku, čiji će zaduženje biti razvijanje programa obuke savetnika za zapošljavanje uz podršku, sprovođenje te obuke i pisanje priručnika njihove obuke. 

Cilj obuke savetnika za zapošljavanje uz podršku jeste da oni budu osposobljeni za realizaciju zadataka i uloga definisanih ovih projektom, a što se tiče njihove uloge u procesu podrške zapošljavanju (supported employment i job coaching). Osnovni zadatak savetnika za zapošljavanje uz podršku jeste da radi na osnaživanju svojih klijenata OSI za samostalan ili delimično nadziran rad u otvorenoj radnoj sredini, sa ulogom da predstavlja njihovu poveznicu sa tržištem rada, poslodavcem i radnom sredinom. U tom smislu savetnik za zapošljavanje uz podršku bi trebalo da bude osposobljen da se brine o više klijenata, da dobro poznaje osobe sa kojima radi, da sačini njihove individualne planove podrške, da vrši procenu sklonosti i veština svojih klijenata, da istražuje lokalno tržište rada, da targetira poslodavce i pregovara sa njima, da traži odgovarajuće radno mesto za svoje klijente, pruža socijalno psihološku podršku klijentima u integraciji u radnu sredinu, da konsultuje poslodavca u vezi realne potrebe adaptacije radnog mesta za svog klijenta, da uradi analizu procesa rada u preduzećima radi identifikovanja pogodnog radnog mesta ili angažovanja, naposletku da prati i evaluira svoje klijente. Prva faza, dakle, podrazumeva da savetnici u svojim sredinama primene naučeno, odnosno da identifikuju OSI u skladu sa kriterijumom njihovog posedovanja poslovne sposobnosti, koji bi bili njihovi klijenti, da ih upoznaju i adekvatno pripreme za fazu kada će projekat ući u proces pilotiranja. Drugi, jako bitan zadatak savetnika za zapošljavanje uz podršku, jeste da ostvare konstruktivne kontakte sa poslodavcima i odgovore na njihove potrebe.

U drugoj fazi usledila bi praktična implementacija koja bi rezultirala konkretnim zapošljavanjem određenog broja klijenata, idealno kod četiri vrste poslodavca, a to su: državna uprava, javni sektor, veliko preduzeće i malo preduzeće. Na kraju projekta, izvršićemo njegovu evaluaciju, izvesti zaključke i održati konferenciju za medije i predstavnike zainteresovanih organizacija i udruženja, na kojoj bi predstavili projekat, naše organizacije i aktivnosti, predložili određene promene u oblasti aktuelnih politika zapošljavanja i društvenog uključivanja OSI.

Očekujemo da će projekat imati određenog odjeka u lokalnim sredinama, pre svega među OSI i njihovim starateljima / roditeljima, jer ćemo demonstrirati primer izlaska iz zatvorenog kruga institucionalnog staranja i ohrabriti ih da se aktivnije uključe u ostvarivanju svojih prava. Takođe, očekujemo da se potaknuti projektom, OSI i njihovi roditelji / staratelji aktivnije angažuju u cilju sticanja određenih kvalifikacija i obrazovanja čime bi bile povećane njihove šanse za pronalazak zaposlenja ili radnog angažmana. Vest da je neko dobio zaposlenje, u malim sredinama, ima mnogo veći odjek nego u velikom gradu, naročito kada se radi o OSI.

Takođe, imamo određena očekivanja da bi projekat mogao uticati i na određeni broj preduzeća u lokalnim sredinama. Preduzeća koja će ovim projektom ostvariti saradnju sa nama dobiće imidž partnera koji doprinose održivom razvoju zajednice, te tako postaju aktivni i prepoznatljivi činioci u društvu. Osim toga, zapošljavanjem ili radnim angažovanjem OSI, eventualna partnerska preduzeća jačaju svoj ugled, podstiču solidarnost građana, utiču na svest građana o prihvatanju različitosti i toleranciji, daju pozitivan primer inkluzivnim politikama.

Glavna poteškoća za projekat, kako očekujemo, može doći zbog nesaradnje ili nedovoljne zainteresovanosti potencijalnih poslodavaca. Poteškoću može predstavljati čak i ukoliko je poslodavac deklarativno voljan da sarađuje, ali u praksi ne pokazuje volju da izađe u susret savetniku za zapošljavanje uz podršku, ili to čini delimično. Zato je važno da ih savetnici za zapošljavanje uz podršku pravilno informišu o značaju zapošljavanja OSI i društvenoj šteti usled njihove marginalizacije. Mi ćemo se potruditi da svaki savetnik bude adekvatno obučen i obavešten kako bi se na terenu mogao izboriti sa predrasudama, nesaradnjom ili nevoljnom saradnjom poslodavaca.

Коментари

Популарни постови са овог блога

Papir- ručno pravljen od recikliramih paklica!

Naša kuća CV udruženja

Kako delujemo? CENTAR ZA PODRŠKU!